top of page

TEKIQS Garantiordning

Vedtægter for TEKNIQs Garantiordning 

Navn og hjemsted § 1

Navn: TEKNIQs Garantiordning Hjemsted: TEKNIQ Paul Bergsøes Vej 6 2600 Glostrup 

 

Formål § 2

Garantiordningen har til formål at sikre, at en forbruger, der har fået medhold i en klage ved Ankenævnet for Tekniske Installationer, får opfyldt kendelsen, hvis den indklagede ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til kendelsen. Garantiordningen dækker ikke klager, der er omfattet af bestemmelserne i Vedtægter for Ankenævnet for Tekniske Installationer § 35 til og med § 35 e om elinstallationsrapporter, jf. lov nr. 609 af 14/6 2011.

Medlemsforhold § 3

I TEKNIQs vedtægter § 15 er følgende fastlagt: Foreningen etablerer og opretholder et Ankenævn for Tekniske Installationer med Garantiordning. Foreningens bestyrelse fastsætter vedtægterne og nærmere retningslinjer herfor. Foreningens medlemmer er forpligtede til at efterleve og respektere disse bestemmelser. Medlemmer af TEKNIQ er forpligtet til at efterleve Ankenævnets kendelser, medmindre medlemmet skriftligt, inden 30 dage fra forkyndelsen af afgørelsen, meddeler nævnet, at medlemmet ikke ønsker at være bundet af afgørelsen. Såfremt der registreres et eller flere varemærker for TEKNIQs Garantiordning, har alene medlemmer af TEKNIQ ret til at anvende varemærket. Retten til brugen af et varemærke kan yderligere begrænses, så retten alene tilkommer en bestemt brancheforening under TEKNIQ. 

Dækningsområde § 4 1.

Garantiordningen dækker alene i sager, hvor medlemmer af TEKNIQ er indklaget. Garantiordningen dækker, når den indklagede virksomhed er medlem af TEKNIQ på det tidspunkt, hvor klageskemaet modtages i Sekretariatet for Ankenævnet for Tekniske Installationer. I tilfælde af, at indklagede ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til kendelsen i Ankenævnet, indtræder TEKNIQs Garantiordning og dækker udgifter op til og med kr. 150.000,00 inkl. moms. Hvis indklagede indbringer sagen for de almindelige domstole, dækker garantiordningen fra det tidspunkt, hvor endelig dom foreligger, hvis medlemsvirksomheden ikke opfylder dommen. Garantiordningen dækker hverken forbrugerens eller medlemsvirksomhedens omkostninger til syn og skøn, egne eller pålagte sagsomkostninger, og garantiordningen dækker kun for de spørgsmål, der har været behandlet af Ankenævnet, og hvori klager har fået medhold i Ankenævnets kendelse og ved domstolene. Garantiordningen dækker udgifter indtil kr. 150.000,00 inkl. moms. Garantiordningen dækker ikke klager, der er omfattet af bestemmelsen i vedtægterne for Ankenævnet for Tekniske Installationer § 6 stk. 2, 2. punktum. Garantiordningen dækker ikke klager, der er omfattet af bestemmelserne i Vedtægter for Ankenævnet for Tekniske Installationer § 35 til og med § 35 e om elinstallationsrapporter, jf. lov nr. 609 af 14/6 2011. 2. Sekretariatet fremsætter anmodning til TEKNIQs bestyrelse om udbetaling af garantibeløb på grundlag af vedtægterne for garantiordningen og afgørelser i konkrete sager i Ankenævnet. 3. Garantiordningen dækker kun for fejl og mangler, der er påført klager, og hvori der er givet medhold i Ankenævnet for Tekniske Installationer. 4. I tilfælde af, at Ankenævnets kendelse omfatter udbedring af fejl og mangler, skal disse udbedres af et medlem af TEKNIQ. 

Ansvarsområde § 5 1.

Kun sager, der er behandlet i Ankenævnet for Tekniske Installationer, kan give anledning til udbetalinger fra garantiordningen. 2. Anmodning om udbetaling fra garantiordningen i henhold til kendelsen i Ankenævnet skal fremsættes senest 6 måneder fra forkyndelsen af Ankenævnets kendelse eller endelig dom. 3. I sager hvor indklagede ikke har meddelt Ankenævnet, at indklagede ikke ønsker at være bundet af afgørelsen, ophører garantiordningens forpligtelser ophører, hvis klager efter at have fået helt eller delvist medhold af Ankenævnet indbringer sagen for domstolene. 4. Ved udbetalinger fra garantiordningen i forbindelse med indklagedes konkurs indtræder garantiordningen i klagerens rettigheder. Indklagede eller dennes bo er forpligtet til at dække garantiordningens udgifter.

 

Sekretariat § 6 1.

Sekretariatet for Ankenævnet for Tekniske Installationer fungerer som sekretariat for garantiordningen. 2. Sekretariatet kan af parterne afkræve sådanne oplysninger, som anses for nødvendige for sagens forsvarlige behandling. 3. Sekretariatet kan kræve parternes medvirken til en besigtigelse af de fejl og mangler, der er omfattet af kendelsen i Ankenævnet for en sikker bedømmelse af det økonomiske omfang. 4. Udbetaling sker i henhold til Ankenævnets kendelse. Er der tale om udbedring af fejl og mangler, udbetales der ifølge fremsendt faktura fra den virksomhed, der har udbedret de af kendelsen omfattede fejl og mangler. 

Vedtægtsændringer m.m.

 

§ 7

Der føres nøjagtigt regnskab over indtægter og udgifter for garantiordningens virksomhed. Regnskabsåret følger kalenderåret. 

§ 8 Garantiordningen administreres af TEKNIQ. 

§ 9

Ændring af disse vedtægter kan vedtages af TEKNIQs bestyrelse. 

§ 10

Vedtægterne finder anvendelse i sager, hvor klageskema modtages i Sekretariatet for Ankenævnet for Tekniske Installationer 1. februar 2016 eller senere.

Skærmbillede 2018-07-22 kl. 15.41.23.png
Unknown-1.png
bottom of page